සේවා

ගිණුම් තොරතුරු

AITE බැංකුවේ තොරතුරු

AITE USD ගිණුම

ප්රතිලාභියා JIANGXI AITE මහා පරිවර්තන තාක්ෂණ සමාගම, LTD
ගිණුම් අංකය.: 2022 5075 4379
බැංකුවේ නම: චීනයේ පිංෂියාං ශාඛාව
බැංකු ලිපිනය: 60 යුජින් බෙයිලු පිංෂියාං නගරය, ජියැංසි, චීනය
ස්විෆ්ට් කේතය: BKCHCNBJ550

AITE EUR ගිණුම

ප්රතිලාභියා JIANGXI AITE මහා පරිවර්තන තාක්ෂණ සමාගම, LTD
ගිණුම් අංකය.: 1932 5075 6527
බැංකුවේ නම: චීනයේ පිංෂියාං ශාඛාව
බැංකු ලිපිනය: 60 යුජින් බෙයිලු පිංෂියාං නගරය, ජියැංසි, චීනය
ස්විෆ්ට් කේතය: BKCHCNBJ550